Ahma Optima Oy - Materiaalikatselmus


TEHOKAS!


Materiaalikatselmuksen tuloksellisuus perustuu johdonmukaisesti etenevään ja lukuisissa yrityksissä koeteltuun menettelyyn. Materiaalikatselmus on Motivan kehittämä työkalu ja se pohjautuu materiaalivirtojen kustannusanalyysiin standardiin SFS-EN ISO 14051. Materiaalikatselmuksen keskeistä antia on prosessin visualisointi niin kutsutuilla Sankey-diagrammeilla sekä tuotantoprosessin oleellisten vaiheiden materiaali- ja kustannustaseiden esiintuonti.

Työn keskeisiä osia ovat

  • Tuotantoprosessin kuvaus
  • Kustannus- ja määrätietojen keruu
  • Materiaali- ja kustannustaseiden kokoaminen
  • Esitetään materiaalivirtoihin liittyvät suorat ja välilliset kustannukset
  • Prosessin visuaalinen malli Sankey-diagrammeina
  • Parannuskohteiden tunnistaminen
  • Parannustoimien ideointi
  • Parannusehdotusten arviointi
  • Jatkotoimista päättäminen

Materiaalikatselmuksen pohjalta yrityksen on helppo lähteä toteuttamaan parannustoimenpiteitä suunnitelmallisesti.