LISÄÄ KONSERNIN TEOLLISUUSASIAKKAITAAgnico Eagle Mines AB
Arktos Group Oy
Biokymppi Oy
Boliden AB
Boliden Harjavalta Oy
Elisa Oyj
Empower Oy
Endomines AB
Fingrid Oyj
Finn-Nickel Oy
Fortum Oyj
Fortum Power and Heat Oy
HK-Energia
Inergia Lämpö Oy
Keitele Group
Kemira Oyj
Kevitsa Mining Oy
Kylylahti Copper Oy
Lappland Goldminers AB
Luvata Pori Oy
Meriaura Oy

Metso Oyj
Neste Oil Oyj
Nordic Mines AB
Norilsk Nickel Harjavalta Oy
Northland Resources AB
Pori Energia Oy
Outokumpu Stainless Oy
Rovaniemen Energia Oy
Ruukki Metals Oy
Sachtleben Pigments Oy
Scandinavian Minerals Ltd.
Stora Enso Oyj
STX Finland Oy
Suomen Hyötytuuli Oy
Technip Offshore Finland Oy
Teollisuuden Voima Oyj
Tornion Voima Oy
Tuulikomio Oy
TuuliWatti Oy
Vapo Oy
VR-Yhtymä Oy